Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor mindyourways

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden beschreven van ‘mindyourways’, zoals deze beschikbaar is gesteld door ‘mindyourways’. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie en diensten via de website worden verstrekt.


1. Bedrijfsgegevens
‘mindyourways’ is een online bedrijf, wat is opgericht door Sharon van Eck. Het bezit geen fysieke praktijk of bezoeklocatie. Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘mindyourways’ met nummer 83533958.

2. Definities
– Dienst:
alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, ten behoeve aan het faciliteren van online trajecten waarin het op praktische wijze coachen en begeleiden van deelnemers centraal staat, met als doel het creëren van inzicht in de persoonlijke situatie betreffende fysieke en mentale gezondheid;
– Begeleider: Oprichter/Aanbieder/begeleider zoals aangegeven in subparagraaf 1;
– Deelnemer: persoon aan wie een Product of Dienst verleend wordt;
– Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en aangeleverd worden;
– Consument: ieder natuurlijk persoon welke een product of dienst afneemt van de Aanbieder, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Product afneemt handelend
vanuit beroep of bedrijf’;
– Dienst/Product: ontwikkelingstrajecten, en kennis verbredende producten zoals e-booken en recepten, zoals deze beschreven staan op de website bestemd voor verkoop;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen
Oprichter/Begeleider en Deelnemer tot stand komt;
– Partijen: Begeleider en Deelnemer tezamen genoemd;
– Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dit geldt
tevens voor digitale schriftelijke communicatie

3. Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden van ‘mindyourways’ zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Begeleider en Deelnemer. Algemene voorwaarden van iedere andere partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door beide partijen schriftelijk is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van ‘mindyourways’ niet van toepassing.
2. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.
3. De algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet meerdere malen uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

4. Aanbieding en offerte
1. Het aanbod van ‘mindyourways’ wordt online aangeboden middels de website en social media kanalen.
2. Het aanbod, zoals deze op bovenstaande kanalen is omschreven, is aanvaard na betaling van de aangekochte dienst of bij schriftelijke bevestiging.
3. Prijsbepaling aangekondigd op bovenstaande kanalen zijn inclusief btw.

5. Overeenkomst
1. De overeenkomst, tot stand gekomen tussen Begeleider en Deelnemer is volledig door aanvaarding van het aanbod, wat gebeurd middels betaling van de aangekochte dienst.

2. Pas na schriftelijk akkoord, in de vorm van een online aanmelding en/of betaling voor de dienst,  zal de Begeleider/Aanbieder overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.

3. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail verstuurd.

4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.

5. Beoordeling van de vraag of ‘mindyourways’ heeft voldaan aan de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan ‘mindyourways’. Alle begeleidende sessies worden immers verricht op basis van gedeelde persoonlijke informatie en deelname van de deelnemer.

6. Uitvoering overeenkomst
‘mindyourways’ staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De

Daadwerkelijke beoordeling of de geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan de Begeleider. Alle begeleidende sessies worden immers verricht op basis van gedeelde persoonlijke informatie en deelname van de deelnemer.
2. ‘mindyourways’ voert de Overeenkomst uit in een begeleidende en adviserende rol, de mate van deelname en betrokkenheid bepaalt het uiteindelijke resultaat van de Deelnemer.

3. Wanneer de Deelnemer ontevreden is over de geleverde diensten door ‘mindyourways’, kan de Deelnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ‘mindyourways’ immers altijd verricht op basis van gedeelde persoonlijke informatie en deelname van de deelnemer.

4. ‘mindyourways’ neemt bij elke uitvoering van de Overeenkomst zorgvuldigheid en privacy voorschriften in acht.

7. Levering
1. Voordat een Dienst, aangeschaft via de website, wordt verzonden, dient de Deelnemer het volledige aankoopbedrag als weergegeven op de website te voldoen.

2. De eventuele kosten voor verzending vallen voor rekening van de Deelnemer. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van de Dienst(en) voldaan te worden.

4. Verzending en levering gebeuren altijd naar het door de Deelnemer aangegeven E-mail adres. ‘mindyourways’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Deelnemer is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

5. Merkbare resultaten voortgekomen uit deelname aan de online Dienst kunnen 3 tot 4 maanden duren, resulaten ontstaan immers op basis van gedeelde persoonlijke informatie en deelname van de deelnemer.

8. Prijzen
1. Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat er gestreefd wordt naar een uiterst zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ‘mindyourways’ te mogen claimen of te veronderstellen.
2. ‘mindyourways’ streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van/of de inhoud op de website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ‘mindyourways’ daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3. De informatie en/of diensten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. ‘mindyourways’ behoudt het recht voor om deze diensten te wijzigen, of verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling. ‘mindyourways’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.


9. Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘mindyourways’ een betalingstermijn van 14 Dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de Deelnemer moet zijn binnengekomen op het aangegeven rekeningnummer.

2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 Dagen na factuurdatum, wordt er een betalingsherinnering gestuurd.

3. Zolang de Deelnemer in gebreke blijftt en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij Deelnemer. Onder de kosten wordt tevens uitdrukkelijk verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

4. Bij aankopen via de website vraagt ‘mindyourways’ een directe betaling via tikkie. Indien een deelnmer wenst in termijnen te betalen dient dit schriftelijk te worden overeengekomen met de Aanbieder.

10. Opzegging
1. ‘mindyourways’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) deelname en opzegging van de

Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dergelijke aard zijn dat voortzetting van de begeleiding onmogelijk maakt of de begeleiding naar verwachting van Begeleider niet tot

het gewenste resultaat leidt. De Deelnemer wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een dergelijke situatie.

2. Deelnemer behoudt zich het recht af te zien van (verdere) deelname en opzegging van de

Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van deze aard zijn dat voortzetting van

de begeleiding onmogelijk maakt. Deelnemer stelt de Begeleider hier tijdig van op de hoogte, dit betreft minimaal 14 dagen voorafgaand aan een eventueel volgende termijn betaling.

11. Intellectueel eigendom
1. Gebruik van informatie op de website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘mindyourways’ is het op basis van de auteurswet niet toegestaan om teksten, fotomateriaal of andersoort materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de oprichter van ‘mindyourways’.

12. Aansprakelijkheid

1. ‘mindyourways’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Begeleider opererend vanuit ‘mindyourways’ is uitgegaan van/door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. ‘mindyourways’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2.1 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘mindyourways’ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘mindyourways’

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van

schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van

directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

3. ‘mindyourways’ en aanbieder zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

4. ‘mindyourways’ en aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Deelnemer, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van de Dienst. Bevorderlijk gebruik van de Dienst is de Deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare en/of opzettelijke schuld van ‘mindyourways’.

13. Klachten beleid
1. Deelnemer dient enige vorm van klacht of onvrede binnen een redelijke termijn,

na ontdekking van een gebrekkig Product of Dienst, te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het

moment dat Deelnemer of Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

2. Begeleider opererend vanuit ‘mindyourways’ zal na bekendmaking van de klacht zo snel mogelijk contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.

3. Deelnemer dient ‘mindyourways’ altijd in de gelegenheid te stellen om het gebrek te

herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding

bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.

14. Privacy en deelnemersgegevens
‘mindyourways’ conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

en/of hieraan verwante wet- en regelgeving.

15. Overmacht
1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ‘mindyourways ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ‘mindyourways’ niet aansprakelijk. Als zodanige

omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van

welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,

epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog,

verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte

ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend

waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

2. ‘mindyourways’ heeft het recht om in geval van Overmacht de nakoming van de Overeenkomst op

te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van eerdere betalingen.

3. Indien ‘mindyourways’ een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst op later termijn toch uitvoert, is Deelnemer zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie

verschuldigd.

16. Niet naleven algemene voorwaarden

Indien Deelnemer zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene

Voorwaarden, heeft ‘mindyourways’ het recht om te weigeren verdere Diensten voor Deelnemer uit te voeren.

begeleiding bij voedselintolerantie - Mind your ways